اسپانسر پادکست شوید*

*
توضیحات برای مدیریت پادکست:

متن تبلیغ- حداکثر 300 کلمه:

اگر پیوست خاصی مد نظر دارید برای ما بفرستید:
'jpeg','jpg','png','svg','zip','rar','pdf',"doc","docx","txt"

قوانین:

ثبت درخواست اسپانسری به معنی قبول کردن قوانین زیر است:
1.مبلغ پرداختی برای 6 قسمت است و تبلیغ در 6 قسمت منتشر خواهد شد. با توجه به زمان ثبت درخواست ممکن است برخی از تبلیغات در قسمت های فصل دوم منتشر شوند
2. گوینده متن تبلیغ به انتخاب پادکست سرندیپ است، مگر آنکه فایل صوتی توسط اسپانسر تهیه شود
3. تبلیغ برای کسب و کارهای غیرقانونی مجاز نیست و در پادکست منتشر نخواهند شد.
4. پادکست سرندیپ موظف است که 6 قسمت تبلیغ را منتشر نماید. این 6 قسمت حداکثر در 3 ماه بعد از پرداخت منتشر خواهند شد.
5. اسپانسر قبول کرده است که حق هیچگونه شکایتی ندارد.
6. مسئولیت متن تبلیغ بر عهده اسپانسر است و پادکست هیچ مسئولیتی ندارد


مبلغ قابل پرداخت


1,500,000 تومان

برای تبلیغ در 6 قسمت از پادکست به همراه لینک وب سایت اسپانسر در پادکست و وب سایت دکه علمی.


ثـبـت و پـرداخـت